Plynovodní přípojka

Napsal dne 11. 02. 2011

Plynovodní přípojka spojuje distribuční soustavu aodběrné místo. Tato přípojka je ukončena hlavním uzávěrem plynu. Přípojku zřizuje správy plynárny a náklady na zřízení hradí objednatel, tedy stavitel.Konkrétní podmínky a ceny se mohou u jednotlivých plynárenských společnostílišit, proto se vyplatí informovat se předem.

Nejprve je potřeba podat žádost o připojeník distribuční soustavě, na jejímž základě obdržíte návrh smlouvy opřipojení, který slouží jako podklad pro zpracování dokumentace vnitřníinstalace plynu a následně vydání stavebního povolení.

Projektová dokumentace plynové instalace řeší přívodplynu do objektu, vnitřní rozvod plynu v objektu, umístění spotřebičů, jejichdruh a výkon. Dokumentaci musí vyhotovit autorizovaný projektant, jejich seznamVám nabídne distribuční společnost.

Projektantovi je třeba předložit:

 • platnou smlouvu o připojení dodistribuční soustavy
 • plán objektu (pokud již existuje)
 • vyjádření ostatních provozovatelůinženýrských sítí.

Stavebnímu úřadu pro získání stavebního povolení je třeba předložit:

 • žádost o stavební povolení
 • projektovou dokumentaci
 • platnou smlouvu o připojení do distribuční soustavy
 • další podklady vyžádané stavebním úřadem

Na základě stavebního povolení a projektovédokumentace je zhotovena vnitřní instalace. Instalaci mohou provádět pouzeautorizované instalační firmy.  Vnitřníinstalace začíná ve schválené typové plynoměrné skříňce HUP (hlavní uzávěrplynu), umístěné na hranici pozemku, nebo v obvodové zdi domu, je-li tatohranicí pozemku. Montáž HUP provádí rovněž autorizovaná firma. Je vhodnépoužití schváleného typu skříňky dodávaného autorizovanými firmami. Pud serozhodnete umístit skříňku jinak, než stanoví všeobecná pravidla, je potřebakonzultace s dodavatelem plynu.

Po dokončení vnitřní instalace musí být provedenavýchozí revize a tlaková zkouška vnitřníinstalace, o nichž Vám revizní technik s příslušným oprávněním vydá:

 • zprávu o revizi plynového zařízení
 • zápis o zkoušce pevnosti a těsnostiplynovodu

Pokud k Vašemu pozemku není zhotovena přípojka, je třeba kontaktovat dodavatele plynu po zhotovení vnitřní instalace. Prozhotovení přípojky je většinou nutné zajistit:

 • zemní práce a následné uvedení terénu dopůvodního stavu, to vše na své náklady
 • kulový kohout dle předepsané dimenze(HUP) včetně zaslepovací zátky.
 • v termínu realizace musí býtproveden výkop montážní jámy dle nákresu, který obdržíte spolu s technickými podmínkami při zažádání o plynovodnípřípojku.

Konkrétní podmínky se mohou lišit podle distributora plynu, všechny potřebné informace Vám distributor sdělí na základě vaší žádostio zbudování přípojky.

Po provedení vnitřní instalace, realizaci přípojky a uzavření smlouvy o dodávce plynu Vám bude odborným pracovníkem distributoranamontován plynoměr. Před montáží plynoměru je nutné předložit platné doklady oúspěšně provedené revizi a tlakové zkoušce.

Firma, která provádí instalaci by měla provéstvpuštění plynu do systému, jeho odvzdušnění, seřízení veškerých spotřebičů azaškolení. Také Vám vystaví protokol o vpuštění plynu a odvzdušnění zařízení, který budete potřebovat k žádosti o kolaudaci stavby.