Rozvody vody, odpady

Napsal dne 14. 07. 2009

Dobrá uživatelská funkčnost vodovodních baterií či sprchového koutu závisí zejména na kvalitním provedené vnitřních rozvodů vody. V současné době se pro rozvody vody nejčastěji používají plastové materiály, zejména polypropylen a polyethylen. Výrobce trubek a tvarovek obvykle podmiňuje záruku na výrobky dodržením daného montážního návodu. Díky označení všech součástí názvem výrobce není problém tento návod získat. Užitečný je jak pro pracovníky provádějící montáž, tak pro investora, který díky němu může snáze zkontrolovat kvalitu odvedené práce.

Po realizaci rozvodů je třeba provést tlakovou zkoušku, která odhalí případné výrobní vady a vady ve spojích. Pokud by zkouška nebyla provedena, hrozí, že se vady projeví až po několika měsících. V té době již rozvody budou pod omítkou, takže případné opravy by byly časově a finančně velmi nákladné a znamenaly by zásah do (téměř) hotové stavby. Při provádění tlakové zkoušky se rozvody naplní vodou a nechají se stabilizovat po dobu minimálně 12 hodin při provozním tlaku. Poté je tlakovým čerpadlem zvýšen přetlak a po dobu jedné hodiny je sledován jeho úbytek.

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Každá nemovitost by měla mít vlastní přípojku, ta musí být položena kolmo na veřejnou vodovodní síť a nesmějí na ní být žádné odbočky. Místo, kde přípojka prochází zdivem, musí být chráněno utěsněnou chráničkou, v níž nesmí být spoj potrubí. Sklon připojovacího potrubí musí být od budovy k veřejné síti min. 0,3%.

Vodovodní přípojka se napojuje na vodovodní řad navrtávkou nebo odbočkou. Pro rodinné domy se většinou využívá navrtávka - napojení pomocí navrtávacího pasu. Navrtává se svisle nebo vodorovně podle typu uzavírací armatury přípojky. Výhodou některých typů navrtávacích pasů je, že se navrtávka může dělat pod tlakem, čili bez nutnosti odstávky řadu.

Studna

Vlastní studna může posloužit zejména jako zdroj úspor nákladů za vodu, a to i v případě, že je používána pro získávání pouze užitkové vody.

Podle kvality vody v místě odběru je možné studnu využívat jako:

 • zdroj pitné a užitkové vody
 • zdroj užitkové vody pro pračku, wc, zalévání zahrady apod
 • zdroj vody při stavbě v okamžiku, kdy ještě není k dispozici vodovodní přípojka

Pro realizaci studny je vhodné vybrat specializovanou firmu, nejlépe ve výběrovém řízení. Je dobré také kontaktovat sousedy a zjistit jejich zkušenosti se studnami, případně s firmami, které jim studny vrtaly. Firma by se měla postarat o všechny náležitosti spojené s vrtáním studny, pro studnu hlubší než 30m je třeba mít povolení od báňského úřadu. Vyhledání vody, určení budoucího místa studny podle norem, výběr vhodného typu studny, zhotovení dokumentace a zajištění stavebního by měla taktéž obstarat vybraná firma.

Po vyvrtání studny je třeba nechat udělat rozbor vody na hygienické stanici a podle rozboru se rozhodnout, jakým způsobem lze vodu ze studny využívat.

Řešení odpadních vod

Nejčastějším řešením odpadních vod jsou u nás kanalizační přípojka a vlastní žumpa.

Kanalizační přípojka

Veřejná kanalizace může jednotnou nebo oddělenou stokovou soustavu zvlášť pro splaškovou a dešťovou vodu. Pokud je stoková soustava oddělená, je třeba z domu odvádět splaškovou a dešťovou vodu odděleně.

Kanalizační přípojka je považována za jednoduchou stavbu a pro její realizaci je třeba splnit následující požadavky:

 • Podmínky napojení je třeba sjednat se správcem sítě.
 • Pokud není přípojka součástí stavebního povolení domu, je třeba získat pro ni vlastní stavební povolení na základě projektu.
 • Přípojka musí být uložena v nezámrzné hloubce nebo musí být tepelně izolována.
 • Sklon přípojky musí být minimálně 2%.
 • Přípojka musí mít minimální světlost 150mm.

Žumpa

Pokud v místě stavby není k dispozici kanalizační soustava nebo jakékoliv okolnosti brání napojení kanalizační přípojky, je možné vybudovat vlastní žumpu.

Pro realizaci žumpy je třeba splnit následující požadavky:

 • Pokud žumpa není součástí stavebního povolení domu, je třeba získat pro ni vlastní stavební povolení na základě projektu.
 • Žumpa musí být zcela vodotěsná a musí být vzduchotěsně uzavřena. Žumpa nesmí být opatřena odtokem.
 • Umístění žumpy musí zabezpečit co nejjednodušší přístup fekálním vozům.

Domácí čistírna odpadních vod

Dalším možným řešením je domácí čistírna odpadních vod. Na trhu je k dostání hned několik druhů založených na různých principech čištění. Je nutné ale počítat s potřebou elektrické energie pro provoz tohoto zařízení.

V poslední době se začínají objevovat tzv. kořenové čistírny, kde čištění vody zajišťuje umělý mokřad. Tuto variantu je možné využít pouze u rodinných domů se zahradou, neboť potřebují zhruba 5m2 na jednoho obyvatele. Toto řešení nespotřebovává elektrickou energii na provoz. Na trhu je již dostatek stavebních firem, které jsou schopny projekt kořenové čistírny realizovat.