Střecha

Napsal dne 11. 02. 2011

Hlavním úkolem střechy je ochrana před povětrnostními vlivy, podobně jako zdivo a výplně stavebních otvorů. Střecha zároveň dům uzavírá shora a poskytuje tak ochranu proti nezvaným hostům a díky tepelně izolačním vlastnostem zabraňuje úniku tepla. Pokud však plánujete šikmou střechu bez využití podkrovních prostor, pak se tepelná izolace přesouvá do stropu posledního podlaží. V takovém případě platí, že na podlahu půdy se uloží tolik tepelné izolace, kolik je jen možné a následně se překryje záklopem.

Střechy se podle konstrukce dělí na šikmé a ploché, dále pak na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové. Střechy šikmé se dále dělí na sedlové, pultové a stanové, přičemž u nás jde o nejpoužívanější druh střech. Podle konstrukce se šikmé střechy dělí ještě na valbové, polovalbové a mansardové. Ploché střechy se dělí podle jejich funkce na omezeně pochůzné, pochůzné, pojízdné a zelené. U rodinných domů se pojízdné střechy nevyskytují, ostatní typy jsou poměrně běžné, přičemž převládají střechy pochůzné a omezeně pochůzné, neboť pořizovací náklady jsou nižší než u střech zelených.

Jednoplášťové střechy chrání vnitřní prostředí od okolí pouze jedním střešním pláštěm. U dvouplášťových jsou jejich pláště odděleny vzduchovou mezerou, která odvětrává. V dnešní době se obvykle používají střechy dvou a víceplášťové.

Důležitou součástí střechy jsou střešní doplňky a klempířské dřevěné konstrukce.

Střešní doplňky zjednodušují pokládání střešní krytiny, zvyšují její bezpečnost, funkčnost a estetičnost a kladou menší nároky na klempířské konstrukce. Přestože jsou střešní doplňky dražší než základní prvky krytiny, bez některých z nich se při stavbě neobejdeme, jiné lze nahradit klasickými klempířskými konstrukcemi, jiné mají pouze estetický význam a lze jejich použití vynechat.

Klempířské konstrukce jsou nedílnou součástí střech. Zejména se jedná o okapní systémy – žlaby a svody. Pro výrobu klempířských konstrukcí se využívá různých materiálů, nejčastěji jde o pozinkovaný plech, který je ovšem nutné natírat, pokud není opatřen dodatečnou povrchovou úpravou, např. poplastováním. Dalším materiálem je titanzinkový plech a konečně měděný plech, který je nejkvalitnějším a zároveň nejdražším používaným materiálem.

Ploché střechy

Z architektonického a funkčního hlediska je plochá střecha nejvýhodnější volbou. Ovšem při konstrukci je nutné dbát zvýšené pozornosti na hydroizolaci, protože sebemenší závada bude mít za následek zatékání a následné opravy budou velmi složité a nákladné.

Nosnou konstrukci pro plochou střechu tvoří strop posledního podlaží domu. Střešní krytinu pak tvoří hydroizolace, nejčastěji fólie z PVC, případně pásy vyrobené na bázi modifikovaného nebo oxidovaného asfaltu. Součástí střechy je samozřejmě i tepelná izolace, tvořená nejčastěji rohožemi ze skleněných či minerálních vláken nebo polystyrenem. Kromě kvalitní tepelné a hydroizolace je nutné zajistit zároveň i co možná nejmenší kondenzaci vodních par ve střešním plášti.

Ploché střechy se z hlediska konstrukce člení na jednoplášťové a dvouplášťové. Kvůli odvodnění je potřeba dosáhnout sklonu střechy alespoň 3%, ideálně však 5% a více. Jednoplášťová střecha omezeně pochůzná je klasickým typem ploché střechy, střecha plně pochůzná je navíc doplněna o betonovou mazaninu a ideálně ještě dlažbu, obojí uložené nad hydroizolační vrstvou. Takováto střecha pak může plnit i funkci terasy.

Zvláštní a v současné době stále oblíbenější kategorií plochých střech jsou střechy zelené. Taková střecha má na hydroizolaci položenou geotextilii, která ji chrání, dále štěrk, kačírek, rašelinu, další geotextilii a nakonec střešní vegetační substrát. Taková střecha je však finančně náročná a lze ji částečně nahradit použitím nádob s květinami a keři umístěných na klasickou pochůznou střechu.

Šikmé střechy

U nás se nejčastěji konstruují šikmé střechy sedlové, pultové a stanové. Pro rodinné domy je nejvýhodnějším řešením střecha sedlová, se sklonem 40-45° a rozpětí krokví 7 – 10 metrů. Šikmé střechy zapadají do tradiční zástavby na našem území. Šikmé střechy při opticky nižší stavbě obestaví větší prostor. Díky použití této konstrukce také vznikne podkroví, které umožní vestavbu krásných podkrovních místností. Větším problémem je zde však provedení kvalitní tepelné izolace. Největším problémem je důsledné vyplnění všech prostor izolací, nestačí pouhé vyskládání desek minerální vaty. Je vhodné tuto konstrukci řešit dvouplášťovou střechou, kdy tepelná izolace zcela vyplní prostor mezi krokvemi.

Krov

Krov je nosná konstrukce střechy, která přenáší váhu své vlastní konstrukce, váhu střešní krytiny, v zimě i váhu napadaného sněhu a také zatížení vzniklé v důsledku povětrnostních podmínek. Zatížení se na krov musí přenášet svisle a tomu také odpovídá způsob jeho konstrukce.

Na krov jsou rovnoběžně s hřebenem střechy přibity latě a na ně je položena střešní krytina. Před přibitím latí se na střechu položí difúzní fólie. Pokud na střechu plánujete použít některou z lehkých střešních krytin, pak se místo latí použijí prkna, která se nabijí na celý povrch krovu a na ně je tato krytina aplikována.

Samotný krov se skládá z vazných trámů, kolmých na hřeben a pozednic, které leží na obvodovém zdivu po obou stranách rovnoběžně s hřebenem střechy. Rovnoběžně s pozednicemi a hřebenem jsou umístěné i vaznice, které jsou přibližně pod každou čtvrtou krokví podepřené sloupky.

Jednotlivé prvky krovu tvoří soustavu trojúhelníků, která zajišťuje tuhost krovu. Všechny součásti krovu jsou přitom navzájem pročepované. Samozřejmě existují i jiné soustavy, závisí pouze na našem záměru. Chceme-li půdu, podkrovní byt, či má-li krov pouze nést střešní krytinu, respektive veškerou zátěž.

Druhy střešních krytin

Střešní krytiny lze jednoduše rozdělit na lehké a těžké. V našich podmínkách mají tradici střešní krytiny těžké, v minulosti zejména pálené keramické tašky, v současnosti také tašky betonové. Kategorii lehkých střešních krytin tvoří zejména šindele (asfaltové nebo dřevěné), plastové a plechové krytiny, břidlicová krytina.

Výběr vhodné krytiny provádíme zejména s ohledem na vlastnosti zvoleného materiálu, pracnost montáže a design. Důležitá je také životnost a poskytovaná záruka. Díky různým sezónním a akčním slevám dnes lze pořídit všechny střešní krytiny za prakticky velmi podobné ceny, nehrají pořizovací náklady nejdůležitější roli při výběru.

Při výběru krytiny je také vhodné zaměřit se na šíři doplňkového sortimentu, zejména s ohledem na předpokládané potřeby, zejména jde o hřebenáče, bokovky apod. Někteří výrobci dnes již nabízejí ucelené střešní systémy, u nichž je jistota, že jednotlivé díly do sebe bezpečně zapadnou. Kompletní systém dodaný jedním výrobcem může ušetřit peníze i čas potřebný na shánění různých dílů a doplňků od různých výrobců.